Monthly Archives: January 2017

ถึงเวลาที่ Loft ก็ถอดประกอบได้

ปัญหาหนึ่งของการเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่ อย่างโต๊ะทำงาน คือ จะขนยังไง? จะยกไหวไหม? ที่บ้านไม่มีคนช่วยเลย